Tuesday, February 28, 2006

TestNG 4.6.1 is released

A small problem had been found in version 4.6 is fixed in version 4.6.1. Go to get it.

Cập nhật: Cedric quả là chịu khó lắng nghe user. Chỉ sau khi có request về before/afterGroups có 5 ngày, trong phiên bản 4.6.1 của TestNG đã xuất hiện before/afterGroups cho annotation Configuration mặc dù tại thời điểm này, before/afterGroups chưa làm gì cả. Có lẽ chỉ trong phiên bản 4.6.2 hoặc cùng lắm là 4.6.3 sẽ xuất hiện before/afterGroups đầy đủ với tính năng.

Về điều này thì Beck & Gamma phải học hỏi Cedric nhiều. http://www.junit.org đến thời điểm này cũng chưa thấy cập nhật bất cứ thông tin gì liên quan đến JUnit 4.0.

No comments: