Thursday, February 16, 2006

Bắt một số tổ hợp phím đặc biệt

Đơn giản chỉ cần override method ProcessCmdKey cho form hay control mà bạn muốn.

Ví dụ sau bắt tổ hợp phím Alt + F4:

protected override bool ProcessCmdKey(ref Message msg, Keys keyData)
{
if (keyData == (Keys.Alt | Keys.F4)) {
MessageBox.Show ("Alt + F4 catched!");
return true; // The key is manually processed
} else
return base.ProcessCmdKey (ref msg, keyData);
}

No comments: