Wednesday, February 15, 2006

Một số kỹ thuật với status bar trên .NET 2.0


+ Làm thế nào để tạo separator giữa các ToolStripStatusLabel?

Cách thực hiện:

- Thiết đặt thuộc tính BorderStyle của ToolStripStatusLabel là Etched
- Thiết đặt thuộc tính BorderSides của ToolStripStatusLabel là Right hoặc Left hoặc cả 2 tùy theo yêu cầu của bạn

+ Làm thế nào để các ToolStripStatusLabel tự co giãn khi thay đổi kích thước của form?

Cách thực hiện:

- Thiết lập thuộc tính Spring của nó là true

Chú ý là khi 1 thằng ToolStripStatusLabel đã được set Spring là true thì các thằng khác nếu muốn set size cố định thì phải đặt AutoSize là false

No comments: