Wednesday, February 22, 2006

NetBeans IDE 5.5 với NetBeans Enterprise Pack 5.5

NetBeans IDE 5.5 với NetBeans Enterprise Pack 5.5 thực sự sẽ là bước tiến mạnh của NetBeans trong trận chiến IDE. Với sự nặng nề và chậm chạp của Eclipse, NetBeans + Enterprise Pack có thể sẽ chiếm nhiều giải thưởng của các tạp chí Tin học vào năm tới.

Release information: http://www.netbeans.org/community/releases/55/

Cũng theo roadmap thì nhiều khả năng NetBeans 5.5 sẽ ra đời trong mùa hè này, ngay sau khi JEE 5 ra và trước khi J2SE 6 xuất xưởng.

No comments: