Friday, February 17, 2006

F11 == full screen

Các bạn từng sử dụng IE hay Firefox có thể chuyển sang chế độ full screen khi nhấn phím F11 và trở lại trạng thái cũ khi nhấn F11 lần nữa. Muốn thực hiện điều này cũng chẳng khó. Hãy xem đoạn code sau:

private bool _bFullScreenMode = false;

private void Form1_KeyUp(object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e)
{
if (e.KeyData == Keys.F11)
{
if (_bFullScreenMode == false)
{
this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
this.Left = 0;
this.Top = 0;
this.Bounds = Screen.PrimaryScreen.Bounds;

_bFullScreenMode = true;
}
else
{
this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.Sizable;
// Resize lại như cũ

_bFullScreenMode = false;
}
}
}

Vấn đề nảy sinh là vẫn còn taskbar. Làm thế nào bây giờ? Xem post này nhé: Ẩn/hiện taskbar trong C#. Và đương nhiên bạn hoàn toàn có thể thiết đặt phím hay tổ hợp phím khác cho việc này.

No comments: