Tuesday, February 21, 2006

Giải pháp cho việc thực thi sự kiện Load khi đang design form

Bạn đã đọc post Thực thi sự kiện Load khi đang design form và bạn muốn tìm một giải pháp cho vấn đề này? Hãy sửa lại code của mình một chút như sau:

private void BaseForm_Load(object sender, System.EventArgs e){
if (!base.DesignMode){
MessageBox.Show("Hello, World!");
}
}

Have fun in programming! :-)

No comments: