Tuesday, February 28, 2006

Một article hay cho việc bắt đầu phát triển plugin cho IntelliJ IDEA

Xem tại đây.

Thêm vài demo cho các tính năng của IDEA: I18N, AJAX

Và cuối cùng The top 10 Things i Love the most about IntelliJ IDEA (5.1)

Let's "Develop with pleasure"! ;-)

No comments: