Thursday, February 16, 2006

Ẩn/hiện taskbar trong C#

Muốn ẩn hiện taskbar, bạn hãy copy đoạn code sau vào code của mình

using System;
using System.Runtime.InteropServices;


[DllImport("User32", EntryPoint = "FindWindow")]
private static extern IntPtr FindWindow(string lpClassName,
string lpWindowName);

[DllImport("user32.dll", EntryPoint = "SetWindowPos")]
static extern bool SetWindowPos(IntPtr hWnd, int hWndInsertAfter,
int X, int Y, int cx, int cy,
uint uFlags);

const int SWP_HIDEWINDOW = 0x80;
const int SWP_SHOWWINDOW = 0x40;

private IntPtr primo = FindWindow("Shell_traywnd", "");public void HideTaskBar()
{
SetWindowPos(primo, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_HIDEWINDOW);
}

public void ShowTaskBar()
{
SetWindowPos(primo, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_SHOWWINDOW);
}


Có điều ẩn ở đây không theo kiểu auto hide của Windows nên nếu làm các bạn cần cẩn thận, không ẩn mà hết hiện nổi. :-D

No comments: