Monday, February 20, 2006

Cài đặt TMate server trên Tomcat 5.5

Chuẩn bị: Download Tomcat 5.5TMate 2.0.

Chú ý: Khi download, chọn Tomcat 5.5 ở dạng file ZIP và TMate 2.0 chọn "TMate Server only"

Các bước tiến hành:

+ Giải nén file ZIP chứa Tomcat
+ Đổi port của Tomcat bằng cách mở file server.xml trong thư mục conf và sửa giá trị port ở thẻ Connector từ 8080 sàn giá trị mong muốn
+ Copy file tmate.war vào thư mục webapps
+ Start Tomcat và truy nhập vào địa chỉ http://localhost:[port]/tmate

Nếu muốn cài đặt thành service thì làm thêm các bước sau:

+ Mở file service.bat trong thư mục bin, sửa

rem Set default Service name
set SERVICE_NAME=Tomcat5
set PR_DISPLAYNAME=Apache Tomcat

thành

rem Set default Service name
set SERVICE_NAME="TMate Server"
set PR_DISPLAYNAME=TMate Server


set SERVICE_NAME=%2
set PR_DISPLAYNAME=Apache Tomcat %2

thành

set SERVICE_NAME=%2
set PR_DISPLAYNAME=TMate Serverset PR_DESCRIPTION=Apache Tomcat Server - http://jakarta.apache.org/tomcat

thành

set PR_DESCRIPTION=TMate Server


+ Chạy file service.bat vừa sửa

Vậy là cài đặt xong TMate server rồi. :-)

No comments: