Thursday, February 23, 2006

TestNG 4.6 beta

TestNG 4.6 beta hỗ trợ một số tính năng như test random() function, test thread safe. Đây là những tính năng thực sự hấp dẫn.

Với sự "lười biếng" của Erich Gamma và Kent Beck cùng một số hạn chế của JUnit 4, TestNG chắc chắn sẽ trở thành standardized unit testing framework cho Java.

No comments: