Friday, February 24, 2006

M$ không dùng boxing/unboxing để cài đặt ref và out

Trong post ref và out, tôi đã hiểu sai về cơ chế cài đặt ref và out của M$. Điều này đã được chỉ ra bởi anh thiennguyen.

Còn sau đây là quote của bài Copying, Cloning, and Marshalling in .NET, đoạn quote này đã nêu lên cơ chế cài đặt của ref và out của M$.

In those cases (*), for value-type parameters, a pointer to the object
is passed to the method (thus allowing the method body to alter the
value of the original object). This technique is known as passing a
parameter "by reference."

Chú thích: (*) == ref và out

No comments: