Friday, February 10, 2006

Java against .NET

Đoạn code sau được thực hiện trên VS 2005 Team Edition for Software Developers với .NET framework 2.0 cần hơn 40 giây để kết thúc.

int[,] maze = new int[650, 650];

for (int i = 0; i < maze.GetLength(0); i++)
{
for (int j = 0; j < maze.GetLength(1); j++)
{
Console.WriteLine(i);
}
}

Cũng một đoạn code tương tự trên Java chỉ cần có khoảng 10 giây để hoàn thành (thực hiện trên IntelliJ IDEA 5.1 với JDK 1.5 Update 6).

Ai hơn ai nhỉ? ;-)

2 comments:

Anonymous said...

I suggest you post the "similar" codes in Java ;)

t800t8 said...

If you cannot convert this code from .NET to Java, jut do a simple thing, ignore it. ;-)