Monday, February 20, 2006

Cài đặt Apache 2.2.0

Chuẩn bị: Download Apache 2.2.0 từ site Apache Lounge tại địa chỉ http://www.apachelounge.com/download/.

Chú ý là nếu download từ site này phải đăng ký thành thành viên của nó.

Các bước thực hiện:

+ Giải nén file ZIP.
+ Tạo file apache_start.bat với nội dung sau để start Apache

@echo off

echo Starting Apache2
bin\httpd -k start
echo Apache2 is started :)

pause

+ Chạy file apache_start.bat vừa tạo

Một số file khác:

+ apache_stop.bat, dùng để stop Apache

@echo off

echo Stopping Apache2
bin\httpd -k stop
echo Apache2 is stopped :)

pause

+ apache_installservice.bat, dùng để cài đặt Apache chạy như một dịch vụ của Windows

@echo off

if "%OS%" == "Windows_NT" goto WinNT

:Win9X
echo Don't be stupid! Win9x don't know Services
echo Please use apache_start.bat instead
goto exit

:WinNT
echo Installing Apache2 as an Service
bin\httpd -k install
echo Now we start Apache2 :)
net start Apache2

:exit
pause

+ apache_uninstallservice.bat, dùng để gỡ dịch vụ đã được cài đặt

@echo off

if "%OS%" == "Windows_NT" goto WinNT

:Win9X
echo Don't be stupid! Win9x don't know Services
echo Please use apache_stop.bat instead
goto exit

:WinNT
echo Are you sure you wan't this?
echo now stopping Apache2 when it runs
net stop Apache2
echo Time to say good bye to Apache2 :(
bin\httpd -k uninstall

:exit
pause


Cập nhật: Apache 2.2.0 đếch chạy được với Subversion 1.3.1. Làm ông hì hục tốn thời gian.

2 comments:

pcdinh said...

Tuấn có chỗ mistype ở chỗ tắt dịch vụ Apache. Tuấn ghi là start. :)

t800t8 said...

Cập nhật lại rồi Định. Thanks! Tội copy and paste mà chưa test. :-D