Friday, March 03, 2006

TestNG đã hỗ trợ before/afterGroups

Mục đích của before/afterGroups là cho phép developer có thể viết các set up và tear down method cho một hay nhiều nhóm các test method.

Hiện tại có thể lấy source code từ CVS trên site của TestNG. Trong vòng một vài ngày tới Cedric sẽ đưa ra phiên bản cập nhật chính thức.

No comments: