Thursday, March 02, 2006

IntelliJ IDEA Demetra build 5175 is released

Build thứ hai, build 5162, trong EAP của Demetra được đưa ra muộn so với kế hoạch (kế hoạch là release theo tuần) đến hơn 1 tuần sau build đầu tiên, build 5131 (build 5131 được đưa ra ngày 6/2, còn build 5162 được đưa ra ngày 23/2). Nhưng lần này, EAP đã trở lại đúng giồng với build 5175 vừa ra cách đây khoảng nửa tiếng.

Để chờ xem build này có những gì mới lạ. Còn sau đây là danh sách các thay đổi mà JetBrains đưa ra trong build 5175:

* Version control integration. New "Changes" tool window, changelist
management support.
* Inspections. Possibility to view multiple results at the same time.
* Inspections. User interface improvements.
* UI Designer. BorderLayout support.
* UI Designer. Possibility to navigate from a control to its attached
event listeners.
* UI Designer. Drag and drop reordering of tabs in tabbed pane and
buttons in a toolbar.
* Java EE. Interceptors support.
* New inspection "Suspicious variable/parameter name combination"
(detects possibly swapped x/y, width/height and so on).
* Quick JavaDoc action works for parameters.
* Bugfixes and minor improvements.

Cập nhật: Có một thay đổi có thể phát hiện ra ngay nhưng đồng thời có một lỗi được phát hiện ra ngay. :-D

Thay đổi: Không còn mấy cái chữ loằng ngoằng sau Search nữa, xuất hiện drop down list.


Lỗi: http://www.jetbrains.net/jira/browse/IDEA-6955

Cập nhật: Lỗi này đã đuợc biết đến.

No comments: