Friday, March 10, 2006

Chuyện lạ đó đây

Thử mở 2 file PDF trong Adobe Acrobat 3D 7.0, mỗi cuốn chuyển vài trang. Sau đó nhấn vào nút Previous view vài cái xem sao. Vui phết đấy. ;-)

No comments: