Thursday, March 16, 2006

IntelliJ IDEA 5.1.1 EAP build 4167

Chỉ sau khoảng 4, 5 posts yêu cầu, JetBrains đã đưa ra phiên bản EAP cho IntelliJ 5.1.1. Nhưng đừng mong đợi có bất cứ tính năng gì mới trong phiên bản này vì nó chỉ là phiên bản cập nhật và sửa lỗi cho phiên bản 5.1 (build 4155).

Bạn có thể download tại đây.

Các liên kết tới những article hướng dẫn phát triển plugin cho IntelliJ IDEA:

+ http://www.jetbrains.com/idea/training/demos/google_search.html
+ http://www.jetbrains.com/idea/documentation/howto_03.html
+ http://www.jetbrains.com/idea/plugins/developing_custom_language_plugins.html

No comments: