Thursday, March 09, 2006

Một bài viết dở hơi

Trong bài A Linux Distribution Comparison Matrix, thằng tác giả dở hơi sau một hồi đánh giá nhì nhằng, so sánh trên ma trận đến hoa cả mắt thì độp 1 cái kết luận "Ubuntu là sự lựa chọn của tao", mặc dù (dựa trên ma trận so sánh) chẳng thấy Ubuntu có cái mẹ gì nổi bật hơn, đấy là chưa nói là kém hơn, những Linux distribution khác như RH, FC, Novell SLES, Open SuSE. Bài viết như c. mà cũng được đăng. Dở hơi!

No comments: