Friday, March 03, 2006

Bug lạ trong IntelliJ IDEA Demetra build 5175

Đêm qua lọ mọ phát hiện ra một bug của IntelliJ IDEA Demetra build 5175. Bug này chỉ xảy ra khi không có kết nối mạng (chưa test với có kết nối LAN nhưng ko có kết nối Internet).

Xem chi tiết lỗi tại đây: http://www.intellij.net/tracker/idea/viewSCR?publicId=61839

Đọc IntelliJ IDEA in Action thấy IDEA hay thật, khoản hỗ trợ sử dụng bàn phím qúa tuyệt. :-)

Cập nhật: Thêm 1 lỗi nữa trong Demetra build 5175 (http://www.jetbrains.net/jira/browse/IDEA-6970)

Cập nhật: Lỗi thứ 2 (IDEA-6970) đã được sửa.

Cập nhật: Lỗi thứ nhất được thông báo không thể reproduce mặc dù đã có thêm 1 người dùng nữa cũng gặp lỗi này.

No comments: