Tuesday, September 27, 2005

Core Java 7th Vol 1 có đoạn sai

Hôm nay đọc Core Java 7th Vol 1 đến đoạn Default Constructor (chương 4, Objects and Classes) phát hiện ra sách viết bố láo. Nguyên văn nhé:

A default constructor is a constructor with no parameters. For example, here is a default constructor for the Employee class:

public Employee()
{

name = "";
salary = 0;
hireDay = new Date();

}

với class Employee được khai báo như sau

class Employee {

String name;
int salary;
Date hireDay;

.....

}

Cái này mà gọi là default constructor à? Theo cuốn The Java Language Specification 3rd, default constructor là thế này:

If a class contains no constructor declarations, then a default constructor that takes no parameters is automatically provided:

- If the class being declared is the primordial class Object, then the default constructor has an empty body.

- Otherwise, the default constructor takes no parameters and simply invokes the superclass constructor with no arguments

Còn cái đọan khởi tạo ngầm giá trị mà tác giả cuốn Core Java đưa vào cái gọi là default constructor kia thực ra đã được thực hiện trước khi gọi constructor này rồi.

2 comments:

aaaaa said...

cái blog của bác chả thèm hiển thị tiếng việt (dùng IE) nữa, chán bác quá, sửa lại CSS với các font support unicode đi bác Tuấn ơi.

t800t8 said...

Chiều lòng cu Thuận, tớ sửa lại font cho cả nhà cùng xem. ;-)