Thursday, August 24, 2006

Spam

Riêng hôm nay đã gửi post này là post thứ 5 rồi, spam lắm thế.

Công việc đã vượt được qua phần khó khăn nhất rồi. Giờ mình đã có thể làm việc với cổng serial được cả bằng .NET lẫn Java. Còn ngày mai với tuần sau nữa để hoàn thành công việc. Vẫn còn nhiều thứ để làm...

No comments: