Friday, October 07, 2005

Nâng cấp cho áp dụng BFS để tìm đường đi ngắn nhất

+ Loại bỏ class FilterNode

+ Thêm class Matrix để thể hiện ma trận, do đó chuyển 2 method get từ class BFSAlgorithm sang class Matrix mới này

+ Thay vì đọc từ 2 file node.txtfilter.txt, giờ chương trình chỉ đọc từ file filter.txt và xử lý các node có label nhỏ hơn 100

+ Một số thay đổi lặt vặt khác

Tiếp tục nâng cấp...

Source code

No comments: