Thursday, October 27, 2005

I've got Manning's Ajax in Action

Đúng 5 ngày sau khi Manning release cuốn Ajax in Action, tôi đã có nó. Bạn hỏi tôi có từ đâu ấy à? Ấy đừng, tôi không thể nói ở đây được.

Đợt tới ngồi nhà đếch có Internet tôi sẽ đọc nó chơi. Have fun, Manning! ;-)

1 comment:

nhu dinh thuan said...

cho Thuận với , AJAX đang hot như cúm gà mà, thanks anh nhe