Saturday, October 01, 2005

Pass by name trong Java

Về nguyên gốc, do Java sử dụng truyền theo giá trị (pass by value) cho tham số của method nên với các kiểu primitive nên ta không thể thay đổi giá trị bên trong method mà làm ảnh hưởng đến giá trị của biến bên ngoài.

Tuy nhiên có một cách để vượt qua vấn đề này, đó là dùng các class
IntHolder
,
BooleanHolder
, hay class tương ứng với kiểu của tham số trong package
org.omg.CORBA

No comments: