Thursday, October 13, 2005

Một điểm ngớ ngẩn trong Java

Trong Java, class SystemColor có 2 hằng desktopDESKTOP. Trong khi desktop có kiểu là Color thì DESKTOP lại có kiểu int. Ngớ ngẩn!

Chưa kể documentation của JDK 1.5 cũng dở hơi. Nhấn vào desktop hay DESKTOP đều nhảy tới DESKTOP hết.

No comments: