Monday, October 10, 2005

Lạnh quá

Vừa ngồi nghịch Swing tí. Chạy mỗi cái chương trình hiển thị 2 cái frame trống trơn cùng một lúc mà màn hình rung bần bật. Đếch hiểu sao! Sư nó! Hóa ra tại cái driver của NVIDIA, làm ông mất công download.

Cái sứ Hàn này mới đầu tháng 10 mà đã lạnh quá đi mất. Hôm nay cả ngày nằm đắp chăn đếch buồn họat động. Sướng!

No comments: